tradenet.cz

This domain is for sale

English - The Czech B2B site for entrepreneurs, manufacturers and exporters TRADENET.cz was established by Association for Enterprise Development in May 1996 with the aim to promote business development and business opportunities of Czech companies with similar subjects world-wide.

The success of the project both at home and abroad is evidenced by the fact that even now, two years after the end of our activities, this website is still being visited by many interested businessman from around the world seeking new opportunities.

The reason for decision to quit the activities of the Association for Enterprise Development was to pursue a new project. Successor organization the Association for civic information is therefore considering selling domain and applying the acquired finances for the broadening of current activities of the new association.

If interested to buy the tradenet.cz domain, do not hesitate to send your price offer to our email address.


Tato doména je na prodej

Ĉesky - Internetový portȧl B2B pro podnikatele, výrobce a exportéry TRADENET.cz založilo Sdružení pro rozvoj podnikȧní v kvìtnu 1996 s cílem podpoàit rozvoj podnikȧní a obchodních pøíležitostí èeských firem a živnostníkù se zahranièím.

O úspěchu projektu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí svědčí skutečnost, že i nyní, 2 roky po ukončení provozu, navštěvují stránku této domény desítky zájemců o obchodní příležitosti.

Důvodem k ukončení činnosti bylo rozhodnutí vedení Sdružení pro rozvoj podnikání věnovat se novému projektu. Nástupnická organizace Spolek pro občanskou informovanost proto zvažuje prodej domény a použití získáných financí na rozvoj současných aktivit spolku.

Zájemci o doménu tradenet.cz mohou nabídnout cenu prostřednictvím naší e-mailové adresy.